Iýmit
compare_arrows0

Iýmit

Kategoriýa bölümçesini saýlaň

  • Tertipleşdirmek
    Diňe galyndy görkez:
more_vertGiffard Sirop Amaretto 1 litr
260.00тмт
close

GiFFarD Amaretto siropy, aýdylýan badam bellikleri bilen süýji-miweli tagamly. Tebigy maddalaryň ajaýyp gabat gelýän deňagramlylygy, alkogolly kompone..

more_vertGiffard Sirop Black chocolate 1 litr
260.00тмт
close

Bir asyrdan gowrak wagt bäri şokolad diňe bir garaşsyz önüm hökmünde däl, eýsem süýji goşundy hökmünde hem ulanylýar. Giffard Dark Şokolad Siropy ulul..

more_vertGiffard Sirop Blueberry 1 litr
260.00тмт
close

Giffard döretmek üçin, Myrtille siropy, bişen gök gül we Fransiýada ösdürilip ýetişdirilen şugundyrlardan alnan tebigy şeker ulanylýar. Siropyň ýumşak..

more_vertGiffard Sirop Buble gum 1 litr
260.00тмт
close

Giffard, Bubble Gum Siropyny döretmek üçin, siropyň çagalykdaky tanyş tagamyny we şugundyr şekerini bermek üçin sakgyç ekstrakty ulanylýar. Süýji, özb..

more_vertGiffard Sirop Buzly narpyz Ice mint 1 litr
260.00тмт
close

Efir ýagyndan we tebigy nan ekstraktlaryndan öndürilen arassa şeker siropy. Konserwator ýok. Ak nananyň gaty täze ysy...

more_vertGiffard Sirop Caramel 1 litr
260.00тмт
close

Giffard Karamel siropy, tagamy boýunça gaýnadylan süýdüni ýada salýar. HoReCa segmentinde-de, öý aşpezleriniň arasynda-da uly isleg bar. Karamel sirop..

more_vertGiffard Sirop Creme Brule 1 litr
260.00тмт
close

Giffard Crème Brlee siropy barmenlerde gaty meşhur. Çagalaryňam, ulularyňam göwnünden turýan gaty näzik. Burntakylan karameliň, vaniliň, kremiň bellik..

more_vertGiffard Sirop Hazelnut 1 litr
260.00тмт
close

Hozuň watany Kiçi Aziýa we Merkezi. Kawkazda hoz agajy mukaddes hasaplanýar. Iň meşhur kofe tagamlaryndan biri. Giffard hoz hozy, halaýan tagamlaryňyz..

more_vertGiffard Sirop Irish 1 litr
260.00тмт
close

Giffard, Irland siropyny döretmek üçin kofe noýbasy we şugundyr şekeri ulanylýar. Şerap, şokolad, krem, vanil we irland viski ýaly täsirli, süýji taga..

more_vertGiffard Sirop Pistachio 1 litr
260.00тмт
close

Pisse ýakymly tagamy we özboluşly ysy bar. Pisse siropy ajaýyp nepislikdir. Dünýädäki iň meşhur hozuň tagamy we ysy bilen ýörite goşundy. Önüm restora..

more_vertGiffard Sirop Salted caramel 1 litr
260.00тмт
close

Tagamy: duzly tagamly karamel.Reňki: goýy goňurUlanyl: Konditer önümleriniň üstüne sirop guýuň we miwe salatlaryny, pudingleri, doňdurma, krepkalary, ..

more_vertGiffard Sirop Vanilla 1 litr
260.00тмт
close

Giffardy döretmek üçin Wanil Sirop Madagaskar adasynda ösdürilip ýetişdirilen tebigy vanil ekstraktyny, şugundyr şekerini we iň arassa tebigy suwy ula..

more_vertGiffard Sirop White chocolate 1 litr
260.00тмт
close

Ak şokolad siropy keýpiň önümidir, şatlyk gormonynyň öndürilmegine kömek edýär. Siropda kakao tozy ýok, şonuň üçinem owadan kremli reňk bar. Ak şokola..

more_vertRichard Bergamot bilen Earl Greý gara ýaprakly çaý 90 gr
71.00тмт
close

Aristokratiýa we ajaýyp tagam ýokary jemgyýetiň we ... Earl Greý çaýynyň arasyndaky esasy tapawutlar. Jadylaýjy bergamot belligi we ýeňil sitrus silla..

more_vertRichard Gara ýaprakly çaý Iňlis ertirlik nahary 90 gr
71.00тмт
close

Iňlis ertirlik çaýy, şa maşgalasyna her gün iň oňat başlangyç bermek üçin Korol kolleksiýasynda möhüm rol oýnaýar. Iňlis ertirlik nahary kaşaň, doly b..

more_vertRichard Korol Aristokrat gara ýaprakly çaý 80 gr
71.00тмт
close

Royal Aristocrat çaýy - ýokary hilli, standart O.R.A.-dan uly ýaprakly gara Seýlon çaýy. Günortanlyk çaý we agşamky çaý üçin amatly. Diňe ajaýyp çaý i..

more_vertRichard Uzyn ýaprakly gara çaý Royal Ceylon 90 gr
71.00тмт
close

Elite Seýlon gara çaý. Hakyky şa saýlawy! Patyşa çaý dabarasy üçin çaýlar hökman bolmaly. Softumşak inçe süýji bellikler bilen saýlanan beýik dagly Se..

more_vertRichard Uzyn ýaprakly gök çaý Royal Green 90 gr
71.00тмт
close

Hytaýyň iň gowy plantasiýalarynda deňi-taýy bolmadyk gök çaýyň garyndysy. Hytaý imperatorlary tarapyndan ýumşak, deňagramly tagamy üçin hormatlanýan z..

more_vertVedrene Sirop Blue Curacao 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Gök Kurasao - meşhur likýoryň yşaratlary bilen ýakymly şerap. Sitrusyň ýeňil degmegi siropyň täzeligini we çylşyrymlylygyny berýär. Şeýle şe..

more_vertVedrene Sirop Elder flower Buzina 1 litr
260.00тмт
close

Açyk altyn sary reňk, gülli, naznakama gülli we şetdaly täze yslar. Ak reňkli güller öýde ýasalan şire öwrüler, bu günüň täzelenmegi we tebigy ysy bil..

more_vertVedrene Sirop Fiolet Fialka 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Violet - süýjülikli gyrmyzy ýakymly, süýji tagamly şerap. Onuň näzik gurluşy we arassalanan tagamy öýde ýasalan tortlary we desertleri gowyl..

more_vertVedrene Sirop Gara Smorodina Cassis 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Kassis, baý miweli tagamly şerapdyr, bu ýerde ýakymly süýjülik näzik miweli turşulyk bilen kesgitlenýär. Şeýle sirop, esasanam bişirilen önü..

more_vertVedrene Sirop Garaguş  Blackberry 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Blackberry tebigy maddalardan ýasalan ajaýyp berry alkogolsyz siropdyr. Gara reňkli äheňde agdyklyk edýän ajaýyp tagamy bar. Wedrenn Blackbe..

more_vertVedrene Sirop Garpyz Pasteque 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Pasteque - garpyz tonlary bilen şireli, tomus tagamly alkogolsyz sirop. Çöreklere, bişirilen önümlere, doňdurma, şeýle hem kofe, çaý we alko..

more_vertVedrene Sirop Gök alma Pomme Verte 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Pomme Verte - ýaşyl alma tonga agdyklyk edýän açyk, täsirli tagamly sirpo. Bu sirop öýde bişirilen önümler üçin hakyky bezeg bolar. Alma sir..

more_vertVedrene Sirop Greý frut Pamplemousse 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Pamplemousse täze, açyk greýpfrut tagamly, sitrusyň täsirli we arassa ajy bolan siropdyr. Güýçli, süýji, bu şerap desertleriň we konditer ön..

more_vertVedrene Sirop Kiwi 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Kiwi - kiwi heňlerinde agdyklyk edýän tropiki tagamly sirop. Lighteňil turşulyk ýakymly süýji bilen üstünlikli birleşip, miwäniň bollygynyň ..

more_vertVedrene Sirop Kokos Coconut 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Kokos - kokos tonlarynyň agdyklyk edýän täsirli tropiki tagamly sirop. Kokosyň häsiýetli kölegesi köpler tarapyndan tanalýar we gowy görülýä..

more_vertVedrene Sirop Liçi Litchi 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Litçi - täsirli miwe we miweli tagamly we lyçe (hytaý erik) bilen ýakymly, näzik şerap. Onuň deňagramly süýji, ajaýyp görnüşi we doly bedeni..

more_vertVedrene Sirop Likyor Triple sec 1 litr
260.00тмт
close

“Vedrenne Triple Sec” likýory döredilende, 24 sagat polat baklarda saklanýan we alkogola siňen täze mämişi gabygy ulanylýar. Ak Curacao diýlip atlandy..

more_vertVedrene Sirop Malina Framboise 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Framboise - aç-açan malina aksentleri bilen näzik berry siropy. Çörekleriň we konditer önümleriniň tagamyny gowy görkezjek ýakymly süýjülik ..

more_vertVedrene Sirop Mango 1 litr
260.00тмт
close

Arassalanan, näzik ekzotik ysy bar. Tagamy mango miweleriniň şireli, baý, sazlaşykly tagamydyr. Gyzgyn içgileriň, desertleriň, doňdurmanyň, alkogolsyz..

more_vertVedrene Sirop Marakuya Fruit de la Passion 1 litr
260.00тмт
close

“Vedrenne”, “Fruit de la Passion” näzik tropiki tagamly we açyk hyjuw miwesi bolan ajaýyp şerapdyr. Siropyň özüne çekiji tebigaty, tomus kokteýllerini..

more_vertVedrene Sirop Nar Grenadine 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Grenadin - näzik tagamly sirop, bişen gyzyl miweleriň bellikleri we naryň täsirli täsirleri. Kokteýl döretmek we olara gerek reňk bermek üçi..

more_vertVedrene Sirop Pineapple Ananas 1 litr
260.00тмт
close

Onda ýeňil süýji degen şireli Ananasyň baý ysy bar. Zor bilen görnüp duran kislotaly bişen ananas miwesiniň açyk, täsirli tagamy. Gyzgyn içgileriň, de..

more_vertVedrene Sirop Sary Banan Banane Jaune 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Banane Jaune - açyk tropiki tagamly we bişen sary bananyň yşaratlary. Leakymly ýumşak tagam bişirilen önümleri we desertleri goşmaça süýji b..

more_vertVedrene Sirop Şetdaly Peach 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Peach- şireli şetdalynyň täsirli tagamy bilen ýumşak, näzik şerap. Miwe bellikleri tutuş palitranyň äheňini düzýär. Bu şerap kokteýllere we ..

more_vertVedrene Sirop Ýaşyl Banan Banane Verte 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Banane Verte - açyk tropiki tagamly we ýaşyl bananyň yşaratlary bolan şerap. Çuňňur, baý ys bişirilen önümleri we desertleri azajyk gaýgyly ..

more_vertVedrene Sirop Ýaşyl mýata Menthe Verte 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Menthe Verte - ýakymly ysly we ýakymly ysly şerap. Açyk reňk, tanalýan ys we täze tagam bu siropy her dürli kokteýl döretmek üçin ideal edýä..

more_vertМайский Gara çaý gaplanan 25 pak
37.00тмт
close

Bal reňkli gara, Seýlon çaýy.Maýskiý 20 ýyldan gowrak wagt bäri bazarda öňdebaryjy orunlary eýeleýän iň meşhur çaý markalarynyň biridir. Bu çaý iň ýok..

more_vertМайский Gara çaý gaplanan Süýji malina + bal 25 pak
45.00тмт
close

Maý çaýy Süýji malina, malina bölekleri we hoşboý ysly hindi gara çaýy. Raakymly malina tagamy we näzik ysy bar...

more_vertМайский Gara çaý gaplanan Ysly bergamot + bal 25 pak
45.00тмт
close

Maý Aromatiki Bergamot, garyndynyň ysyny we näzik hek belligi bolan hindi gara çaýy, bu garyndynyň özüne mahsus tagam we hoşboý ys berýär...

more_vertМайский Gara çaý seýlonly 25 pak
37.00тмт
close

Şri-Lankanyň (Seýlon) plantasiýalarynda deňiz derejesinden takmynan 600 m belentlikde günüň ýyly şöhleleriniň aşagynda seresaplylyk bilen ösdürilýär. ..

more_vertМайский Gök çaý gaplanan Ýaşyl ýaprak 25 pak
37.00тмт
close

Hytaýyň iň oňat plantasiýalarynda ýygnan we çaý bilýänleriň gadymy reseptlerine laýyklykda döredilen hytaý gök çaýy. Her käse aç-açan sary-altyn infuz..

more_vertМайский Hindi Paketli Gara çaý Сочная вишня+ мед 25 пак
45.00тмт
close

Çaý şireli alça - Çerwi tagamly bu hindi gara çaýynyň gül we alma bölekleri bilen garyşmagynyň netijesinde berry tagamy we näzik miweli ysy bar...

more_vertМайский Uly ýaprakly gara çaý 20 gr
115.00тмт
close

Bir käse çaý, ýakymly we peýdaly sowgat, maşgalaňyzy we dostlaryňyzy begendirip bilersiňiz! Penjireli owadan karton gutyda bir käse.Içinde gara klassi..

more_vertМайский Ýaprakly Gara çaý 50 gr
82.00тмт
close

Esasy bahar baýramçylygy üçin adaty sowgat, bir topar gül! Maiski çaýy näzik gül ysy bilen - mekgejöwen gül ýapraklary bilen doldurmak üçin ýörite çaý..

more_vertМайский Ýaprakly Gara çaý 50 gr
82.00тмт
close

Esasy bahar baýramçylygy üçin adaty sowgat, bir topar gül! Maiski çaýy näzik gül ysy bilen - mekgejöwen gül ýapraklary bilen doldurmak üçin ýörite çaý..

more_vertHaýýat agyz suwy 5L
10.00тмт
close

..

more_vertHaýýat agyz suwy 10L
18.00тмт
close

..