Политика Безопасности
compare_arrows0

Howpsuzlyk syýasaty

Howpsuzlyk syýasaty

·  “dukanym.com.tm” internet katalogynyň administrasiýasy hasaba alnan ulanyjylaryň maglumatlarynyň doly gizlinligini kepillendirýär.

·  Hasaba alynýan pursatynda görkezen ähli maglumatlaryňyz ýörite goragly maglumatlar bazasynda saklanar.

· “dukanym.com.tm” internet katalogy sargyt ýerine ýetirilende doly gizlinligi hem-de müşderi baradaky maglumatyň diňe berlen sargydy ýerine ýetirmek     

üçin  ulanyljakdygyny kepillendirýär.

·    Siziň hasaba alyş maglumatlaryňyz bize menejerlerimiziň Siz bilen telefon arkaly habarlaşyp bilmegi, eltip beriji gullugymyz bolsa, Siziň sargan                         önümleriňizi  gerekli ýerine wagtynda eltip bermekleri üçin zerurdyr.

·  Mundan başga-da, hasaba duranyňyzdan soňra, biziň katalogymyzyň ähli täzelikleri, ýagny täze harytlar, aýratyn maksatnamalar, arzanladyşlar we 

goşmaça  baýraklar barada maglumat almaga mümkinçiligiňiz bolar.

·  Internet katalogymyzda hasaba durmakda ýa-da öz sahypaňyza girmekde kynçylyklaryň ýüze çykan halatynda saýtda görkezilen telefon belgiler arkaly biz        bilen  habarlaşsaňyz, biz Size hemişe kömek ederis!

· “dukanym.com.tm” internet katalogynyň işgärleri Sizden hiç haçan plastik kartlaryňyzyň maglumatlaryny ýa-da başga gizlin maglumatlary soramazlar.

·    Saýtda ýerleşdirilen käbir obýektler “dukanym.com.tm” internet katalogynyň eýeçiligi bolup durýarlar.

Şahsy maglumatlar we howpsuzlyk:

1. “dukanym.com.tm” internet katalogy Sizden alnan maglumatlaryň hiç haçan we hiç hili ýagdaýda üçünji taraplara berilmejekdigini kepillendirýär. Muňa                Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlar degişli däl.

2. Belli bir ýagdaýlarda “dukanym.com.tm” internet katalogy Sizden hasaba durmagy we munuň üçin şahsy maglumatlary sorap biler. Berlen maglumat     

diňe sargyt  ýerine ýetirilende ýa-da ulanyja ýörite maglumatlary girmäge rugsat bermek üçin ulanylyp bilner (şahsy otagy dikeltmek).

3. Sizi maglumat bilen üpjün etmek üçin “dukanym.com.tm” internet katalogy Siziň rugsadyňyz bilen Siziň görkezen elektron poçta salgyňyza   

maglumatlary  we hatlary ýollap biler.

4.   Saýtdaky habarlar diňe maglumat häsiýetli bolup, öňünden duýdurmazdan olara islendik üýtgeşmeler girizilip bilner.

5. Şunuň bilen Siz öz şahsy maglumatlaryňyzyň Satyjy ýa-da Satyjynyň ygtyýarlandyrylan adamlary tarapyndan Satyjynyň Düzgünnamasynda kesgitlenen 

maksatlar üçin dürli usullar bilen ulanylmagyna, şol sanda şahsy maglumatlaryň awtomatlaşdyrylan görnüşde işlenilmegine, şeýle hem hereket ediş möhleti

çäklendirilmezden olaryň geçirilmegine razylyk berýärsiňiz.