Müşderi
compare_arrows0

Müşderi nädip bolmaly

Clients

Biz guramalaryň we şahsyýetleriň sargytlaryny kabul edýäris.

Şahsyýetler üçin:

Türkmenistanyň 6 şäherinde sargytlary kabul edip, şahsyýetlere iberýäris. Şahsy adam diňe internet- sahypasy arkaly sargyt edip biler.

Internet-sahypada sargyt etmek üçin, şahsyýet hasaba alynmaly we gyzyklanýan harytlaryňyz bilen sargyt goýmaly.

Hukuk guramalar we telekeçiler üçin:

Dukanym internet-sahypasynda harytlar barada doly maglumat berlen: surat, düşündiriş, harytlaryň beýany Internet-sahypasynda ähli harytlar ätiýaçda.

Biz bilen işleşip başlamak üçin sahypada "hasaba alnyň" guramaňyzyň maglumatlaryny "Kompaniýa" bölümine goşuň. Hasabyňyz "Telekeçi" statusyna geçiriler, şondan soň "Awtotizasiýa" zerur bolar. Girişi edip bolanyňyzdan soň, lomaý bahadan satyn alyp bilersiňiz.

Sahypamyzda Size gerek bolan önümi tapmadyk bolsaňyz, bize arza berip bilersiňiz, biz bolsa hyzmatdaşlarymyzdan iň amatly bolan teklibi ibermäge synanyşarys.

Hasaba alnan müşderiler üçin iň gowy baha! "Hasaba alyş"/"Awtorizasiýa"