Biz barada
compare_arrows0

Biz barada

Dukanym.com.tm?

Dukanym.com.tm – öndürijileri, üpjün edijileri we dükanlaryň eýelerini birleşdirýän seýrek söwda meýdançasy. Harytlaryň internet arkaly distribýusiýasynda täze çözgüt. Biziň meýdançamyzda dükanlaryň eýeleri öz dükanlarynda ýerlemeklik üçin ähli zerur bolan zatlary, operatiw buýrup bilerler, harytlary üpjün edijiler bolsa, öz harytlaryny Türkmenistanyň söwda nokatlarynyň üsti bilen ýerlemeklik üçin goşmaça çeşmeleri alýarlar.

Peýdalanmagyň rahatlygy üçin onlaýn – katalog toparlara bölünen, ýa-da siz öz söýgüli brendiňizi bir hereket bilen saýlap bilersiňiz. Biz öz saýtymyzy “Siziň rahatlygyňyz üçin” ýörelgä esaslanyp öz saýtymyzy gurýarys.

Eltip bermeklik we töleg meselesiz

Dukanym.com.tm onlaýn – dükany hususy çapar gullugynyň kömegi bilen Türkmenistanyň ähli şäherlerine eltip berýär. Buýrmanyň tölegini, eltip berlen önümiň siz tarapyndan hilini we mukdaryny barlamaklygy eltip bermeden soň dessine ýerine ýetirmeli.

Buýrmagyň eltip berilme wagty

 DUSIÇAPEANŞEÝE
dan10:0010:0010:0010:0010:0010:00Dynç güni
çenli18:0018:0018:0018:0018:0015:00Dynç güni

Biz barada

Dukanym.com.tm - eltip bermek ulgamynda 11 ýyl tejribesi bolan onlaýn katalogdyr. Durmuşyň “ýa-da/ýa-da” ýörelgesine esaslanan dünýäde doly derejede ýaşamak üçin eglişik etmekden ýüz öwürdik. Indi bizde diňe “we ... we ...” bar. Biz Dukanym.com.tm müşderileriniň ýokary hilli önüm we amatly hyzmat almaklaryny üpjün etmek we ýakynlary bilen islendik iş üçin has köp wagt sarp etmekleri üçin çalyşýarys.

Goşulyň.

Biziň kompaniýanyň içinde esaslanyp ýaşaýan, işi alyp barýan we maksatlara ýetýän esasy gymmatlyklarymyz:
1. Müşderiniň kömek etmek üçin gňnükdirilen bolmaklyk

2. Netijä tarap hereke etmeklik

3. Ösüş we açyklyk

4. Adamlara hormat

5. Toparlaýyn iş

6. Tehnologiklik

7. Howpsuzlyk

Biz işgärlere olaryň döredijilik mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek üçin mümkinçilik bermäge çalyşýarys. Her bir işgäre, onuň bilimine, tejribesine we wagtyna hormat goýýarys.