Dukanym.com.tm интернет магазин в Ашхабаде и по Туркменистану
compare_arrows0
Categories for business

page tm

Dukanym.com.tm?

Dukanym.com.tm – öndürijileri, üpjün edijileri we dükanlaryň eýelerini birleşdirýän seýrek söwda meýdançasy. Harytlaryň internet arkaly distribýusiýasynda täze çözgüt. Biziň meýdançamyzda dükanlaryň eýeleri öz dükanlarynda ýerlemeklik üçin ähli zerur bolan zatlary, operatiw buýrup bilerler, harytlary üpjün edijiler bolsa, öz harytlaryny Türkmenistanyň söwda nokatlarynyň üsti bilen ýerlemeklik üçin goşmaça çeşmeleri alýarlar.

Peýdalanmagyň rahatlygy üçin onlaýn – katalog toparlara bölünen, ýa-da siz öz söýgüli brendiňizi bir hereket bilen saýlap bilersiňiz. Biz öz saýtymyzy “Siziň rahatlygyňyz üçin” ýörelgä esaslanyp öz saýtymyzy gurýarys.

Eltip bermeklik we töleg meselesiz

Dukanym.com.tm onlaýn – dükany hususy çapar gullugynyň kömegi bilen Türkmenistanyň ähli şäherlerine eltip berýär. Buýrmanyň tölegini, eltip berlen önümiň siz tarapyndan hilini we mukdaryny barlamaklygy eltip bermeden soň dessine ýerine ýetirmeli.

Buýrmagyň eltip berilme wagty

 DUSIÇAPEANŞEÝE
dan10:0010:0010:0010:0010:0010:00Dynç güni
çenli18:0018:0018:0018:0018:0015:00Dynç güni